Strona główna
Firma
Mieszkania na wynajem
Przetargi

Dla najemców TBS
Aktualności
Zgłoś awarię

Dla kandydatów TBS
Aktualności
Jak otrzymać mieszkanie
Inwestycje w realizacji

Galeria
Do pobrania
RODO
Kontakt

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 26
tel. 55 272 26 64
fax. 55 272 26 64
e-mail: sekretariat@tbs.malbork.pl


ARCHIWUM - przetargi 2006Malbork, 08-12-2006r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Malborskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Malborku

ogłasza przetarg na objęcie mieszkania w budynku "IUJ" metodą partycypacji. Oferowane mieszkanie w budynku przy ul. Rolniczej 14/B/6 (planowane oddanie do eksploatacji wrzesień/październik 2007 r.) składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni 54,33 m2, I piętro.

Cena wywoławcza kwoty partycypacji wynosi 29.651,00 zł,
wadium 1000 zł.

 1. Przetarg nieograniczony odbędzie się 20 grudnia 2006 r. (środa) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26 II p. w pok. nr 2 o godz. 12.00.
 2. Informacje o wyżej wymienionym lokalu można uzyskać pod numerem telefonu (055) 272-26-64.
 3. Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu do godz. 11.45 wpłacić wadium w siedzibie MTBS.
 4. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty partycypacji, którą należy wpłacić do końca grudnia 2006 r.
 5. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.
 6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Malbork, 07-12-2006r.

ZARZĄD MALBORSKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W MALBORKU

organizuje

Przetarg ograniczony na najem garażu o pow. 17,5 m2
w budynku "H" przy ul. Rolniczej 11 - garaż nr 5
 1. W przetargu mogą brać udział najemcy lokali mieszkalnych MTBS nie posiadający aktualnie umowy na garaż w zasobach MTBS.
 2. Przetarg odbędzie się 18.12.2006 r. o godz. 12.00 w pokoju nr 2 przy ul. Mickiewicza 26 II piętro.
 3. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium na garaż w siedzibie MTBS w Malborku do godz. 11.45.
 4. Wadium wynosi: - 500 zł.
 5. Stawka wywoławcza za 1 m2 pow. garażu wynosi 6,00 zł, postąpienie co 10 groszy.
 6. Wygrywający przetarg powinien zawrzeć umowę najmu w terminie do 31.12.2006 r.
 7. Wadium wpłacone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet czynszu i kaucji.
 8. W przypadku nie zawarcia umowy w w/w terminie, wadium przepada.
 9. Przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami za najem lokalu w MTBS.


Malbork, 14-08-2006r.

ZARZĄD MALBORSKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W MALBORKU

organizuje

Przetarg ograniczony na najem 11 garaży
 • Budynek "H" przy ul. Rolniczej 11

 • - garaże nr: 1, 2, 3, 8, 9, 10 o pow. 15,80 m2 (275 x 575)
  - garaże nr: 4, 5, 6, 7 o pow. 17,5 m2 (305 x 575)
 • Budynek "E" przy ul. Rolniczej 10

 • - garaż nr 6 o pow. 15,70 m2 (275 x 571)
 1. W przetargu mogą brać udział najemcy lokali mieszkalnych zamieszkali w budynkach MTBS.
 2. Przetarg odbędzie się 21.08.2006 r. o godz. 12.00 w pokoju nr 2 przy ul. Mickiewicza 26 II piętro.
 3. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium na wybrany garaż w siedzibie MTBS w Malborku do godz. 11.45.
 4. Wadium wynosi: - 500 zł za jeden garaż.
 5. Stawka wywoławcza za 1 m2 pow. garażu wynosi 6,00 zł, postąpienie co 10 groszy.
 6. Wygrywający przetarg powinien zawrzeć umowę najmu w terminie do 31.08.2006 r.
 7. Wadium wpłacone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet czynszu i kaucji.
 8. W przypadku nie zawarcia umowy w w/w terminie, wadium przepada.
 9. Przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami za najem lokalu w MTBS.


Malbork, 10-08-2006r.

I N F O R M A C J A
O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Malborku

ZAWIADAMIA

że w przetargu nieograniczonym na: " Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków mieszkalnych "K" i "L" przy ul. Michałowskiego w Malborku" wybrano ofertę:

Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z. o. o. w Elblągu
ul. Wigilijna 6-7.


Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną
Oferty odrzucone : brak
Wykonawcy wykluczeni : brak

Malbork, 21-07-2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Malborku ul. Mickiewicza 26 ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków mieszkalnych K i L zlokalizowanych przy ul. Michałowskiego w Malborku "


Wymagany termin realizacji zamówienia :
 • Budynek Nr 1 - 15.11.2006 r.
 • Budynki Nr 2 - 30.03.2007 r.
"Szczegółowe Warunki Przetargu" oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych i Projektowych "EL"s.c.
Czesława Piotrowska & Wiesław Nidzgorski & Ewelina Piotrowska w Elblągu ul. Płk. Dąbka 94a pokój nr 2 tel: 0-55 235-04-56 - (Inwestor Zastępczy)

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest inż. Czesława Piotrowska

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Przetargu oraz Ustawie prawo zamówień publicznych.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Malborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Malborku ul. Mickiewicza 26 z dopiskiem:

" PRZETARG - dokumentacja dla bud. Nr 1 i Nr 2 przy ul. Michałowskiego w Malborku "

do dnia 09.08.2006 r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. Mickiewicza 26 - w dniu 09.08.2006 r.
o godzinie 1215.

Do pobrania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Malbork, 14-07-2006r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Malborskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Malborku


ogłasza przetarg na objęcie mieszkania w budynku "H" metodą partycypacji. Oferowane mieszkanie w budynku przy ul. Rolniczej 11/A/2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni 48,7 m2, parter.

Cena wywoławcza kwoty partycypacji wynosi 24.350,00 zł,

wadium 500 zł.
 1. Przetarg nieograniczony odbędzie się 21 lipca 2006 r. (piątek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26 II p. o godz. 10.00.
 2. Informacje o wyżej wymienionym lokalu można uzyskać pod numerem telefonu (055) 272-26-64.
 3. Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 7.30 do 9.45 wpłacić wadium w siedzibie MTBS.
 4. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty partycypacji.
 5. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.
 6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Malbork, 20-06-2006r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

wykonanie budynku "I-U-J" przy ul. Rolniczej w Malborku

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o., do kontaktów: Krzysztof Chorążyczewski, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 055 2722664, fax 055 2722664, e-mail: mtbs_malbork@poczta.onet.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.tbs.malbork.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Towarzystwo Budownictwa Społecznego; Budownictwo i obiekty komunalne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie budynku "I-U-J" przy ul. Rolniczej w Malborku.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Malbork, ul. Rolnicza.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej z usługami w parterze i garażami w podpiwniczeniu, o pow. użytkowej 3492,20 m kw., 72 mieszkania, 2 lokale usługowe, 16 garaży, z uzbrojeniem i urządzeniem terenu

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Roboty należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy, przepisy, zgodne z ustawą Prawo budowlane, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Przedmiot umowy należy wykonać z własnych materiałów. Zastosowane materiały muszą spełniać wszelkie wymogi zawarte w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 00.106.1126 z późniejszymi zmianami), tj. muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i muszą być zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.
Wykonawca na każde żądanie zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Do nich zalicza się między innymi: potwierdzenie jakości betonu towarowego, protokoły badań oraz sprawdzeń jakości (certyfikaty i deklaracje) wbudowanych wyrobów, instrukcji obsługi (DTR) dostarczanych urządzeń, gwarancji producentów zamontowanych urządzeń.

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.13.40.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 60 000 euro, a poniżej 5 278 000 euro; zakres zamówienia - zgodnie z pkt II 1.5

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data rozpoczęcia: 01.09.2006; lub data zakończenia: 30.09.2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 70 000,00 zł

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne. Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1) zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (budynki mieszkalne) i wartością (min. 2 600 000 zł każde) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;

2) dysponują wykwalifikowaną kadrą kierowniczą z uprawnieniami w branży budowlanej i co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami w swojej branży oraz w branży sanitarnej i elektrycznej z wymaganymi uprawnieniami;

3) zatrudniają nie mniej niż 50 osób;

4) osiągnęli przychód ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w każdym z badanych lat, tj. 2003, 2004, 2005, wyższy niż 5 000 000,00 zł;

5) osiągnęli w roku 2004 i 2005 wskaźnik dochodowości obliczany jako stosunek zysku netto do przychodu ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej nie mniejszy niż 1%;

6) posiadają lub zobowiązują się do posiadania na czas wykonywania robót ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i złożą oświadczenie, że dokonują cesji polisy ubezpieczeniowej na Bank Gospodarstwa Krajowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych poniżej.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem (budynki mieszkalne) i wartością (min. 2 600 000 zł każdy) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Wykaz należy sporządziś wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do wykazu należy dołączyć kopie decyzji o nadaniu uprawnień oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej terenowo Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienianych w wykazie

5. Dane finansowe potwierdzające osiągnięcie przychodu ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej składającego ofertę w każdym z badanych lat, tj. 2003, 2004, 2005, wyższego niż 5 000 000 zł, osiągnięcie w roku 2004 i 2005 wskaźnika dochodowości, obliczanego jako stosunek zysku netto do przychodu ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej nie mniejszego niż 1% wraz z informacją o ilości zatrudnionych wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bilanse oraz rachunki zysków i strat za lata 2003, 2004, 2005, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporzadzaia bilansu - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności

6. Kserokopię polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie wykonawcy, że na czas prowadzenia robót ubezpieczy od odpowiedzialności cywilnej prowadzoną działalność gospodarczą oraz oświadczenie że wykonawca ubezpieczy budowę do wysokości wartości umownej i dokona cesji polisy ubezpieczeniowej na Bank Gospodarstwa Krajowego

7. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.malbork.pl.

Opłata: 90 Waluta PLN.

Warunki i sposób płatności: przelew na rachunek zamawiającego; nr rachunku: 24 1160 2202 0000 0000 5154 8112 w Banku Millennium S.A. lub za pobraniem.

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: nie dotyczy

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2006 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 11.07.2006, godzina 10:15, siedziba zamawiającego.

SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

V.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

Do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROJEKTY TECHNICZNE

Malbork, 12-06-2006r.


OGŁOSZENIE

Zarząd Malborskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Malborku

ogłasza przetarg na objęcie mieszkania w budynku "H" metodą partycypacji. Oferowane mieszkanie w budynku przy ul. Rolniczej 11/B/2 składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni 35,4 m2, parter.

Cena wywoławcza kwoty partycypacji wynosi 17.700,00 zł., wadium 500 zł.

 1. Przetarg nieograniczony odbędzie się 19 czerwca 2006 r. (poniedziałek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26 II p. o godz. 10.00.
 2. Informacje o wyżej wymienionym lokalu można uzyskać pod numerem telefonu (055) 272-26-64.
 3. Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 7.30 do 9.45 wpłacić wadium w siedzibie MTBS.
 4. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty partycypacji.
 5. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.
 6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Malbork, 25-05-2006r.


MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W MALBORKU


organizuje
przetarg na najem następujących lokali użytkowych:


ul. A. Mickiewicza 26/ III p. Malbork
(trzy pomieszczenia o łącznej pow. 48,70 m2, WC)

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7 zł + VAT, wadium 300 zł

 1. Przetarg nieograniczony odbędzie się 01 czerwca 2006 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. o godz. 10.00.
 2. Informacje o wyżej wymienionych lokalach można uzyskać pod numerem telefonu (055) 272-26-64.
 3. Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 7.00 do 9.45 wpłacić wadium w siedzibie MTBS.
 4. Lokale będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać dzień przed przetargiem w godz. od 8.00 do 10.00
 5. Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.
 6. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej.
 7. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.
 8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Malbork, 10-05-2006r.

OGŁOSZENIE

MALBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 26 , 82-200 Malbork
tel/fax: -55 -272-26-64

OGŁASZA
PRZETRAG NIEOGRANICZONY


na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego MTBS:

- powierzchnia mieszkań 3,08 tys. m2
- powierzchnia handlowo- usługowa 0,14 tys. m2
- powierzchnia netto budynku 4,51 tys. m2

wraz z koordynacją robót uzbrojenia terenu.

Termin realizacji - całkowite zakończenie i rozliczenie budynku.

Wadium: 2.000 złotych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój Nr 2. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:Krzysztof Chorążyczewski

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ( sekretariat, pokój Nr 2 ).
Termin składania ofert upływa dnia 25 maja 2006 r., o godz. 10.30.

Malbork 10.05.2006 r.


Malbork, 08-02-2006r.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Malborku


organizuje

przetarg na najem następujących lokali użytkowych:

 1. ul. A. Mickiewicza 26 II p. (pow. 35,50 m2 - jedno pomieszczenie, wspólne WC)

 2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,5 zł + VAT, wadium 300 zł
 3. ul. A. Mickiewicza 26 III p. - nieużywana kotłownia (pow. 42m2)

 4. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 3,5 zł + VAT, wadium 300 zł
   Przetarg nieograniczony odbędzie się 14 lutego 2006 r. (wtorek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. o godz. 10.00.

   Informacje o wyżej wymienionych lokalach można uzyskać pod numerem telefonu (055) 272-26-64.

   Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 7.00 do 9.45 wpłacić wadium w siedzibie MTBS.

   Lokale będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać dzień przed przetargiem w godz od 8.00 do 10.00

   Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.

   - wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
   - w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.
   - zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Malbork, 11-01-2006r.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Malborku


organizuje

przetarg na najem następujących lokali użytkowych:

 1. ul. A. Mickiewicza 26 II p. (pow. 35,50 m2 - jedno pomieszczenie, wspólne WC)
 2. ul. A. Mickiewicza 26 III p. (pow. 48,70 m2 - trzy pomieszczenia, WC)
   Przetarg odbędzie się 19 stycznia 2006 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. o godz. 10.00.

   Informacje o wyżej wymienionych lokalach można uzyskać pod numerem telefonu (055) 272-26-64.

   Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 7.00 do 9.30 wpłacić wadium w wysokości 500 zł w siedzibie MTBS.

   Wygrywający przetarg winien zawrzeć umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy. Z treścią umowy najmu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.

   Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7 zł + VAT.
 • wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu,
 • w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada,
 • dopuszcza się możliwość zaliczenia nakładów poniesionych na remont lokalu na poczet czynszu,
 • zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Webmaster PRO-SYSTEM   ::   Design and copyright 2004 FiresNet - Tworzenie Stron WWW