Strona główna
Firma
Mieszkania na wynajem
III siedlisko TBS
Przetargi

Dla najemców TBS
Aktualności
Zgłoś awarię

Dla kandydatów TBS
Aktualności
Jak otrzymać mieszkanie
Inwestycje w realizacji

Galeria
Do pobrania
Kontakt

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 26
tel. 055 272 26 64
fax.055 272 26 64
e-mail: sekretariat@tbs.malbork.pl


Przetargi


Malbork, 02-11-2016r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacji ograniczonychna najem 10 garaży samochodowych usytuowanych w budynku nr 11 przy ulicy Czerskiego w Malborku:Nr garażu.

powierzchnia w m2

1
17,53
2
17,53
3
17,33
4
17,27
5
17,54
6
17,54
7
17,27
8
17,33
9
17,53
10
17,53

W negocjacjach ograniczonych wziąć udział mogą tylko mieszkańcy budynku nr 11 przy ul. Czerskiego

Negocjacje ograniczone odbędą się od 09.11.2016r. (sroda) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1000


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 0950wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 21-08-2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Budowę budynku mieszkalnego "O" przy ul. Czerskiego w Malborku.


Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   


Malbork, 12-08-2015r.

Zamawiający informuje, że upłynął termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Malbork, 12-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 12.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Ze względu na fakt, że kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie dostarczonych przez zamawiającego przedmiarów robót i dokumentacji technicznej, zwracamy się z zapytaniem, czy można dowolnie modyfikować pozycje przedmiarowe?

ODPOWIEDŹ NR 1
Nie można dowolnie modyfikować pozycji przedmiarowych. numer pozycji, opis i ilośc robót powinny pozostac bez zmian.

PYTANIE NR 2
czy wyposażenie wymienione w punkcie 3.9 Opisu technicznego wchodzi do zakresu opracowania?

ODPOWIEDŹ NR 2
Wyposażenie wewnętrzne wymienione w punkcie 3.9 Opisu technicznego do P.T. Architektury wchodzi do zakresu opracowania. br>

Malbork, 12-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 12.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Z uwagi na konieczność wprowadzenia i sprawdzenia przedmiarów oraz dogłębnej analizy dokumentacji zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.08.2015.

ODPOWIEDŹ NR 1
Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu składania ofert.

Malbork, 12-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 12.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
"Wykaz osób, które będą kierowały robotami" wg zał. nr 5 do SIWZ - prosimy o potwierdzenie, że tabelkę z wykazem robót kierowanych należy wypełnić tylko odnośnie kierownika budowy.

ODPOWIEDŹ NR 1
Załącznik Nr 5 do SIWZ należy wypełnić dla kierowników robót wszystkich branż , zostały one wymienione w części V pkt. 3 SIWZ.

PYTANIE NR 2
Zaprojektowany dźwig (wrysowany w projekcie architektonicznym) posiada wymiary kabiny 1050 x 1750 mm (szer. x głęb.). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) - wyjątki dotyczące dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych: minimalne wymiary kabiny dźwigu dla osób niepełnosprawnych powinny wynosić 1100 x 1400 mm (szer. x głęb.), a minimalna szerokość drzwi to 900 mm. W związku z tym że szerokość zaprojektowanego dźwigu wynosi 1050 mm, a szerokość drzwi to 800 mm nie odpowiada on powyższym wymaganiom i co za tym idzie nie jest dźwigiem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie że należy zwiększyć szerokość zaprojektowanego dźwigu do min 1100 mm, a szerokość drzwi do min 900 mm.

ODPOWIEDŹ NR 2
W projekcie zaprojektowano dźwig spełniający w całym zakresie § 193 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) - opis windy - przedmiar Roboty budowlane - branża budowlana - lp. 28 - strona 33.

Malbork, 12-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 12.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
W części III pod punktem 2.5, (błędnie zapisano ulicę - jest Michalowskiego a winno być Czerskiego), jest zapis o zakresie robót, który określa: przedmiar robót, dokumentacja techniczna, STWiOR, analogiczny zapis jest w części XII SIWZ -" Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych oraz wyjaśnień Zamawiającego w trakcie postępowania.....", w projekcie umowy, który jest załącznikiem do SIWZ w § 11 w ustępie 1 znajduje się definicja robót nieprzewidzianych i dodatkowych - m.in. są to roboty nie objęte przedmiarem robót. Pytanie nasze jest następujące: czy wykonawca sporządzając cenę ofertową / w tym kosztorys ofertowy, który przedłoży po wygraniu przetargu/, ma się ściśle trzymać przedmiaru robót i nie zmieniać go w zakresie zarówno ilości jak i podstaw wyceny /mimo np. rozbieżności w stosunku do dokumentacji technicznej?/. § 4 projektu umowy określa wynagrodzenie jako kosztorysowe - zasadnym jest zatem by wykonawcy składający ofertę mieli ten sam zakres robót.


ODPOWIEDŹ NR 1
Prawidłowa nazwa ulicy to ul. Czerskiego.
Tak, należy trzymać się przedmiaru robót, w przypadku wątpliwości należy zadać pytanie w celu wyjaśnienia .

PYTANIE NR 2
W cz. III str. 3 zamawiający informuje, iż podpisanie umowy o realizację uzależnione jest od przyznania przez Bank kredytu na realizację - czy zamawiający ma wiedzę kiedy może to nastąpić? Prosimy o informację.


ODPOWIEDŹ NR 2
Ostateczna decyzja Banku o przyznaniu kredytu nastąpi w miesiącu IX. 2015.

PYTANIE NR 3
SIWZ dział III pkt 2.5. - zamawiający w sposób bezprawny uzależnia podpisanie umowy od uzyskania kredytu. Obowiązkiem zamawiającego jest zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że postępowanie zostałoby unieważnione. Wskazana przez zamawiającego przesłanka nie mieści się w art. 146 PZP. Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania wskazującego na możliwość odmowy podpisania lub realizacji umowy od uzyskania kredytu.


ODPOWIEDŹ NR 3
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu, gdyż bez uzyskania kredytu realizacji budynku nie będzie możliwa.. ART. 146 odnosi się do już zawartej umowy.

PYTANIE NR 4
SIWZ dział III pkt 2.5. w zakresie w jakim zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zapisów wynikających z umowy z bankiem jest niezgodny z art. 140 ust. 1 PZP, zaś postanowienia te będą nieważne zgodnie z art. 140 ust. 3 PZP. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zdania.


ODPOWIEDŹ NR 4
Jest to tylko zapewnienie możliwości wprowadzenia zapisów do umowy po uzgodnieniu przez strony umowy.

PYTANIE NR 5
W cz. III str. 3 oraz w § 6 ust. 7 zamawiający wymaga by wykonawca dokonał ubezpieczenia budowy, na czas wykonywania robót, od odpowiedzialności cywilnej i robót /kontraktowe/ z cesją na bank - prosimy o informację na jaką wartość? netto czy brutto?


ODPOWIEDŹ NR 5
Na wartość brutto oferty.

PYTANIE NR 6
W części III SIWZ na str. 3 zamawiający pisze, że umowy z podwykonawcami zawierane będą w oparciu o przepisy art. 143a-143d ustawy Pzp, natomiast w projekcie umowy zamawiający wprowadza sprzeczne z ustawą zapisy regulujące stosunki pomiędzy stronami, w szczególności w § 6 p.22. Wnosimy o skreślenie tego punku z umowy, a dopisanie zapisów dot. zapłaty zgodnie z ustawą Pzp.


ODPOWIEDŹ NR 6
W załączniku Nr 3 w § 6 pkt 22 zostaje wykreślony . Uzupełnia się pkt. 22 o zapisy dotyczące zapłaty zgodnie z art. 143A-143D .

PYTANIE NR 7
Ponadto wnosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w § 6 ust. 8 projektu umowy - co zamawiający ma na myśli pisząc w kontekście podwykonawców "poza podmiotami wskazanymi w SIWZ"? gdzie w ofercie ma wykonawca wykazać roboty przewidziane do wykonania przez podwykonawców?. Zgodnie z ustawą Pzp w ofercie wykonawca wskazuje imiennie podmioty, z których zasobów korzysta na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, co zamawiający opisuje w części V SIWZ oraz ew. wskazuje części zamówienia , które zamierza podzlecić podwykonawcom. Prosimy o konkretne wyjaśnienie. Zgodnie z art. Art. 36b. 1. ustawy cyt.: " Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1." Wnosimy o dostosowanie zapisów w SIWZ do obowiązujących przepisów.


ODPOWIEDŹ NR 7
W załączniku Nr 3 ( wzór umowy ) w § 6 pkt. 8 otrzymuje brzmienie " strony ustalają , że Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót na warunkach określonych w art. 36b ustawy PZP.

PYTANIE NR 8
SIWZ cz. III str. 3 Warunki wykonania zamówienia i wymagania zamawiającego - p. 8 - Wykonawca wnosi o uzupełnienie SIWZ o możliwość zmiany dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach:
- zmiany umowy w przypadku odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
- zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym
- zmiany w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.;
- zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp;
- o możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy na skutek przedłożona dokumentacji projektowa zawierać będzie wady, przez co konieczne stanie się wprowadzenie robót zamiennych


ODPOWIEDŹ NR 8
Zapisy pozostają bez zmian.

PYTANIE NR 9
Na str. 4 SIWZ zamawiający umieszcza zapis "Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opis oferowanych WIND i dołączyć foldery, prospekty producenta zawierające dane techniczne i standard wyposażenia" wnosimy o wyjaśnienie kiedy i gdzie wykonawca ma przedstawić opis wind i foldery? Windy winny być opisane technicznie przez zamawiającego. W wykazie dokumentów w cz. VI i VI.A nie figuruje taki wymóg. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na to, że zamawiający jest zobowiązany w trybie art. 29 PZP dokonać opisu zamówienia w taki sposób, aby był on jednoznaczny i wyczerpujący, a ponadto w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzoną ofertę. Bezprawność zakwestionowanej klauzuli została także potwierdzona w orzecznictwie KIO (zob. wyrok KIO 184/10 z dnia 2 marca 2010 r., gdzie uznano: Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych., podobnie - wyrok KIO 171/13 z dnia 5 lutego 2013 r.). Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. postanowienia, jako niezgodnego z prawem.


ODPOWIEDŹ NR 9
Opis techniczny wind zawarty został w przedmiarze robót budowlanych ( element 28 poz. 28.1 ) Do oferty prosimy dołączyć foldery producenta .

PYTANIE NR 10
SIWZ dział V pkt 3 - w jakim celu wykonawca ma się wykazać ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę? Zgodnie z SIWZ osoby te nie muszą wykonywać zamówienia, zatem kryterium to jest zupełnie bezcelowe, narusza jednocześnie zasadę uczciwej konkurencji. Wykonawca wnosi o jego wykreślenie.


ODPOWIEDŹ NR 10
Wymóg zatrudnienia 70 osób na umowę o pracę pozostaje bez zmian. Przedmiot zamówienia wymaga, aby oferent dysponował odpowiednim potencjałem gwarantującym wykonanie zamówienia. Omawiane postanowienie uwzględnia nadto aspekt społeczny, jako że sprzyja tym wykonawcom, którzy zatrudniają osoby na podstawie umowy o pracę, a nie w oparciu o tzw. umowy śmieciowe, które w zasadzie charakteryzują się mniejszą trwałością od stosunku pracowniczego.

PYTANIE NR 11
Część V SIWZ uwaga pod punkami 1-4 str. 5 oraz zapis w p.1 ppkt 1.3 lit d - Czy zamawiający uznaje za podwykonawcę kierownika budowy/robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia publicznego (na podstawie umowy zlecenia z wykonawcą; zakres usługi - zgodnie z ustawą prawo budowlane), jeżeli podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą i zawiera umowę z wykonawcą w ramach tej działalności gospodarczej?


ODPOWIEDŹ NR 11
Jeżeli umowa podpisana jest z podmiotem gospodarczym czy osobą prowadzącą działalność gospodarczą w tym zakresie to traktuje się jako podwykonawcę. Jeżeli umowa zlecenie zawarta jest z osobą fizyczną taktuje się jak pracownika.

PYTANIE NR 12
W przypadkach opisanych w w/w uwadze i w cz. V SIWZ p.1 ppkt 1.3 lit d czy podmiot użyczający zasoby, poza zobowiązaniem do oddania zasobów ma przedłożyć inne dokumenty wymienione w p. VI.A p.1-4 SIWZ? Ze SIWZ wynika, że nie - prosimy o potwierdzenie.


ODPOWIEDŹ NR 12
Podmiot użyczający zasoby składa zobowiązanie do oddania zasobów.

PYTANIE NR 13
cz. V p. 2 SIWZ - w przypadku, gdy Wykonawca wybudował budynki mieszkalne w systemie deweloperskim, jako Generalny Realizator Inwestycji, kto ma wystawić poświadczenie? Czy Zamawiający uzna jako dowód należytego wykonania Poświadczenie wystawione przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zawiązanej na tym budynku, będącą zarządcą nieruchomości?


ODPOWIEDŹ NR 13
Tak, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może wystawić poświadczenie.

PYTANIE NR 14
cz. V p. 3 SIWZ - aby wykazać spełnienie tego warunku zamawiającą wymaga przedłożenia w cz. VI - str. 7 SIWZ Wykazu osób wg zał. nr 5 do SIWZ. Wzór tego załącznika sporządzony jest wadliwie i tak:

- w załączniku wymaga się przedłożenia kserokopii uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej IIB - zapis niezgodny z ustawą i aktami wykonawczymi - dokumenty te nie widnieją wśród wykazu dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane./rozporządzenie PRM z dn. 12.02.2013 r. /.
- niezasadne jest ograniczenie doświadczenia kierowników budowy i robót do ostatnich pięciu lat / brak podstaw prawnych i nie ma takiego wymogu w SIWZ, wnosimy o korektę załącznika, stosownie do zapisów zawartych w warunkach udziału - p. 3 w cz. V. SIWZ


ODPOWIEDŹ NR 14
Załącznik poprawiono i udostępniono poniżej:
Wykaz osób zał nr 5 SIWZ - poprawiony.doc

PYTANIE NR 15
W części V zamawiający wymaga przedstawienia rachunku zysków i start jako dowodu na osiągnięcie przez wykonawców obrotów na poziomie wyższym niż 10 mln zł, natomiast w części VI.A wymaga sprawozdania finansowego za okres trzech ostatnich lat. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym dokumentem będzie przedłożenie rachunku zysków i strat za 2014, 2013, 2012 rok wraz z opinią biegłego. Nadmieniamy, że zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie składa się z:
art. 45.2 - z bilansu, rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia);
art. 45.3 - to również zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych;
art. 45.4 do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki. Jest to łącznie wielostronicowy dokument. Zamierzony efekt w postaci obrotów, zysku itd. wykonawcy, zamawiający uzyska z bilansu, rachunku zysków i strat.


ODPOWIEDŹ NR 15
TAK, wystarczającym dokumentem będzie przedłożenie Rachunku zysków i strat za rok 2012,2013, 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.

PYTANIE NR 16
Druk oferty p. 4 - zał. nr 1 do SIWZ - zapis niespójny z innymi punkami SIWZ w tym w szczególności z projektem umowy - patrz nasze zapytanie w 1.


ODPOWIEDŹ NR 16
Zapis dotyczący gwarancji pozostaje bez zmian. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty minimum 36 miesięcy , ale może udzielić dłuższej gwarancji.

PYTANIE NR 17
Druk oferty p. 5 - zał. nr 1 do SIWZ - Zamawiający zaleca aby wykonawca zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania dodatkowych informacji celem dokonania oceny prac i wszelkich ewentualnych utrudnień. Wykonawca wskazuje, że to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za rzetelne opisanie przedmiotu zamówienia i nie może przerzucić odpowiedzialności za błędy popełnione w opisie na Wykonawcę. Jaki zatem cel ma sugerowana przez Zamawiającego wizja lokalna i jakie skutki Zamawiający wiąże z niedokonaniem takiej wizji przez Wykonawcę? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z druku oferty.ODPOWIEDŹ NR 17
Wyrażamy zgodę na wykreślenie tego zapisu

PYTANIE NR 18
§ 6 ust. 14 projektu umowy - wykonawca wnosi, by skorzystanie z tego uprawnienia poprzedzone było złożonym przez zamawiającego uzasadnieniem na piśmie


ODPOWIEDŹ NR 18
Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu . W § 6 ust. 14 po wyrazie "na" dopisuję "pisemne uzasadnienie "

PYTANIE NR 19
§ 11 p. 3 projektu umowy - kosztorys ofertowy składany jest na etapie podpisywania umowy - dane do uzupełnienia umowy nie będą wynikały z oferty, lecz z danych dostarczonych w okresie późniejszym, prosimy o potwierdzenie.


ODPOWIEDŹ NR 19
Składany przez Oferenta kosztorys ofertowy musi być spójny z wartościami podanymi przez Oferenta w "Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji" składanym z ofertą i stanowiącym podstawę do zawarcia umowy.

PYTANIE NR 20
§ 13 ust. 3 projektu umowy - prosimy o potwierdzenie, że opisana tu kara umowna dotyczy terminu końcowego zakończenia robót określonego w § 3 ust. 1 lit. b.


ODPOWIEDŹ NR 20
Opisana kara dotyczy terminu końcowego zakończenia robót.

PYTANIE NR 21
§ 13 ust. 3 projektu umowy - wykonawca wnosi o jego zmianę - na jego podstawie kara w takiej samej wysokości zostanie naliczona w stosunku do wykonawcy, który opóźni się o 1 dzień, jak i tego, który opóźni się o 1 rok. Tym samym kara ta będzie rażąco wysoka, a przez to nieważna. Powszechną praktyką jest naliczenia kar umownych za zwłokę za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% wynagrodzenia. Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie tego postanowienia we wskazany sposób.


ODPOWIEDŹ NR 21
§ 13 ust 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: "Za nie terminowe zakończenie robót wykonawca zapłaci Inwestorowi karę w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki."

PYTANIE NR 22
§ 13 ust. 5 projektu umowy - nałożenie kary umownej jest oświadczeniem kształtującym, zatem bez jego złożenia wykonawcy kara umowna nie będzie nałożona. Potrącić można wyłącznie roszczenie wymagalne, a nie - jak obecnie niewymagalne, czy nieistniejące. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia jako niezgodnego z prawem.


ODPOWIEDŹ NR 22
Kara umowna jest odszkodowaniem za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. Następnie, w par. 13 ust. 1 i 2 umowy, jedną z przesłanek warunkujących powstanie obowiązku zapłaty kar umownych jest m.in. odstąpienie od umowy, które to stanowi uprawnienie kształtujące. W pozostałych przypadkach opisanych w ust. 3 i 4 umowy, obowiązek zapłaty kar umownych nie jest uzależniony od takiego warunku, tj. odstąpienia od umowy. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż w przywołanych ustępach zawarowano zwrot ,,zapłaci", co wskazuje, iż ziszczenie się przesłanek z par. 13 ust. 1-4 umowy rodzi po stronie Wykonawcy tudzież Inwestora obowiązek zapłaty na rzecz drugiej strony kar umownych, których wysokość zostanie ustalona według zasad tam szczegółowo opisanych. A zatem, w powyższej sytuacji, po drugiej stronie powstanie roszczenie o ich zapłatę, które to nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń. Z kolei fakt, iż nie zastrzeżono terminu, w ciągu którego kara umowna powinna być zapłacona, powoduje jedynie, iż roszczenie o ich zapłatę stanie się wymagalne dopiero z chwilą zaistnienia ustawowych okoliczności aktualizujących obowiązek świadczenia po myśli art. 455 Kodeksu cywilnego. W § 13 pkt. 5 ( załącznik 3 wzór umowy ) skreśla się wyrazy " i potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy po rozliczeniu kolejnej faktury za wykonane roboty."

PYTANIE NR 23
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego - zał. Nr 7 do SIWZ - w lp. 26 w robotach budowlanych znajduje się pozycja "różne elementy zewnętrzne" jakie roboty należy tu ująć i jaki wskaźnik podatku VAT należy naliczyć?


ODPOWIEDŹ NR 23
Należy w tej pozycji ująć roboty jak w elemencie nr 26 przedmiaru robót budowlanych. ( poz. 26.1 do 26.14 ) stawka VAT jak dla budynku ( 8% )

Malbork, 11-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 11.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Czy witryna W3 nie powinna być też aluminiowa "ciepła"?


ODPOWIEDŹ NR 1
Witryna W3 - wykonać z aluminium w profilu ciepłym.

PYTANIE NR 2
Czy w oknach O4 oraz W1 powinna mieć szybę bezpieczną od wewnątrz przynajmniej w dolnych kwaterach?


ODPOWIEDŹ NR 2
Okno O4 - oraz W1 są zabezpieczone balustradą do wys. 110 cm - nie wymagają stosowania szyb bezpiecznych.

PYTANIE NR 3
Czy okno DB2 w mieszkaniach dla niepełnosprawnych ma być otwierane zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz czy nie powinno mieć niskiego progu. Proszę też o określenie czy mają być otwierane na zewnątrz, czy do wewnątrz?


ODPOWIEDŹ NR 3
Okno balkonowe DB2 - zgodnie z zestawieniem stolarki - otwierane od wewnątrz. Zamawiający przewiduje zastosowanie wewnętrznych ramp podjazdowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

PYTANIE NR 4
Z uwagi na rozbieżności w udostępnionej dokumentacji prosimy o potwierdzenie, że całą stolarkę należy wykonać zgodnie z zapisami opisu technicznego punkt 3.8.5.


ODPOWIEDŹ NR 4
Stolarkę wykonać zgodnie z ustaleniami opisu technicznego pkt. 3.8.5. oraz odpowiedziami na zapytania do przetargu z dnia 08.08.2015r. i 11.08.2015r. Okucia standardowe - obwiedniowe.

PYTANIE NR 5
Prosimy o potwierdzenie, że w pokojach, kuchniach i przedpokojach na posadzkach należy wykonać wykładzinę oraz podanie jakie parametry ma ona spełnić.


ODPOWIEDŹ NR 5
Potwierdzamy wykonanie wykładziny w pomieszczeniach: pokoje, kuchnie, przedpokoje. Wykładzina rulonowa, PVC, np. GAMRAT, REKORD, o gr. min. 2 mm, przeznaczona do pomieszczeń mieszkalnych.

PYTANIE NR 6
Zgonie z przedmiarem robót na poddaszu nieużytkowym należy wykonać izolacje z styropianu gr 20 cm , warstwę z keramzytu, oraz szlichtę betonowa gr.8cm. Zgodnie z dokumentacja na poddaszu nieużytkowym należy rozłożyć wełnę mineralna gr 20 cm i nie wykonywać szlichty. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu prac.


ODPOWIEDŹ NR 6
Na poddaszu nieużytkowym - zgodnie z dokumentacją - rozłożyć wełnę mineralną 20cm, nie wykonywać szlichty. Zapewnić należy komunikację dla obsługi technicznej pomiędzy klapą wyłazu na dach a wyłazem z klatki schodowej.

PYTANIE NR 7
Prosimy po podanie warstw dachu w miejscach gdzie występuje spadek 3%.


ODPOWIEDŹ NR 7
Warstwy dachu ze spadkiem 3% - warstwy jak w projekcie:
Stropodach ocieplony w połaci dachu
- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa asfaltowa
- warstwa dociskowa - szlichta cementowa 8.0 cm
- styropian EPS 100-038 gr. 20 cm
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu
- wyrównnie 0,5 cm
- strop żelbetowy LEIER-PANEL 20 cm
- gładź gipsowa 0.03 cm

PYTANIE NR 8
Prosimy o podanie sposobu wykończenie izolacji z styropianu na suficie w piwnicach.


ODPOWIEDŹ NR 8
Na rysunkach podano błędnie warstwę wykończenia - tynk cem. - wap. 1,5 cm. Należy wykończyć sufit tynkiem cienkowarstwowym na siatce na styropianie mocowanej mechanicznie za pomocą kołków do sufitu

PYTANIE NR 9
Prosimy o podanie jak wykonać cokoły w pomieszczeniach w których na posadzkach jest wykładzina.


ODPOWIEDŹ NR 9
Przyjąć cokół z listew przypodłogowych PVC w kolorze wykładziny, z możliwością prowadzenia przewodów, na brzegach wyposażonych w gumkę likwidującą nierówności przylegania do ściany i podłogi.

Malbork, 11-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 11.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
W przedmiarze brak jest drzwi D7 Ei 60 do wodomierza i węzła cieplnego. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.


ODPOWIEDŹ NR 1
W poz. przedmiaru 21.4 - skalkulowano 14 szt skrzydeł drzwiowych, należy skalkulować 12 szt drzwi drewnianych obitych blachą / D5/ oraz 2 szt drzwi EI 60 /D 7/

PYTANIE NR 2
Brak w przedmiarach prefabrykowanego betonowego daszku nad murkiem oporowym. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.


ODPOWIEDŹ NR 2
Poz . przedmiaru 1.2.11.-Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokątnym gr. do 25 cm, z betonu architektonicznego szczelnego zwieńczone od góry daszkami - wykonawca w tej pozycji winien skalkulować prefabrykowane betonowe daszki nad murkiem oporowym.

PYTANIE NR 3
W przedmiarze i na rzutach kondygnacji ściany działowe są grubości 8cm, natomiast w opisie technicznym są grubości 12cm. Proszę o wyjaśnienie jakiej grubości mają być ścianki działowe.


ODPOWIEDŹ NR 3
Przyjąć ścianki działowe gr. 8 cm - zgodnie z projektem.

PYTANIE NR 4
Czy do wyceny przyjąć wiatroizolację (jak w projekcie), czy membranę paroprzepuszczalną?


ODPOWIEDŹ NR 4
Zamawiający dopuszcza przyjęcie membrany paroprzepuszczalnej.

PYTANIE NR 5
W projekcie brak szczegółów dotyczących kosza na śmieci, ławki gospodarczej, ławki parkowej. Czy uwzględnić je w ofercie? Jeżeli tak to proszę o podanie danych technicznych ww elementów.


ODPOWIEDŹ NR 5
Detale małej architektury - rysunki Z.3, Z.4, Z.5, Z.6, Z.7. (m. in. ławka gospodarcza). Nie uwzględniać w wycenie ławek parkowych (szt. 2) oraz koszy na śmieci (szt. 2).

Malbork, 07-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 07.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Czy zamiast tynków wewnętrznych gipsowych można zastosować tynk cementowo-wapienny?


ODPOWIEDŹ NR 1
Należy wykonać i wyceniać tynki wewnętrzne gipsowe.

PYTANIE NR 2
Brak w projekcie rysunków i danych technicznych wind. Czy należy przyjąć dane techniczne windy z przedmiaru?


ODPOWIEDŹ NR 2
Dane techniczne windy przyjąć z przedmiaru.

PYTANIE NR 3
Brak w przedmiarach ław betonowych pod krawężniki drogowe (61m3). Proszę o uzupełnienie przedmiarów.


ODPOWIEDŹ NR 3
Załączono poniżej zamienny przedmiar w zakresie robót drogowych - plik:

2015-08-07-Drogi Przedmiar MTBS_0.pdf

PYTANIE NR 4
Brak w projekcie nawiewników okiennych. Czy mają być uwzględnione w wycenie (wg. przedmiaru 250szt.) ? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych technicznych nawiewników.


ODPOWIEDŹ NR 4
Przyjąć nawiewniki okienne sterowane manualnie. Montaż w górnej części okna.

PYTANIE NR 5
Czy uwzględnić w wycenie wykonanie sieci ciepłowniczej? Inwestor zobowiązany jest sam zawrzeć umowę z ECO w Malborku, w której to zawarte są wszystkie składniki cenotwórcze związane z przyłączem ciepłowniczym. Reguluje to umowa przyłączeniowa między MTBS a ECO


ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać przyłącza C.O. i węzła C.O. i nie należy umieszczać tych elementów w harmonogramie.

PYTANIE NR 6
Brak w projekcie średnicy siatki zbrojeniowej o oczku 5x5cm do posadzki betonowej. Proszę o podanie średnicy.


ODPOWIEDŹ NR 6
Siatka zbrojeniowa do posadzki - średnica prętów min. 3,5 mm.

PYTANIE NR 7
Brak w projekcie opisu z czego ma być wykonana ściana śmietnika wysokości 150cm. Proszę o podanie materiału z jakiego ma być wykonana.


ODPOWIEDŹ NR 7
Ścianka śmietnika: zgodnie z rysunkiem Z.4 - cegła silikatowa gr. 24 cm. lub 25 cm.

PYTANIE NR 8
Brak w projekcie grubości dachówki bitumicznej. Proszę o podanie grubości.


ODPOWIEDŹ NR 8
Grubość dachówki bitumicznej - min. 3 mm.

PYTANIE NR 9
Proszę o podanie danych technicznych kuchenki elektrycznej z piekarnikiem?


ODPOWIEDŹ NR 9
Kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną z piekarnikiem - 3 fazowa, o mocy min. 5,5 kW.

PYTANIE NR 10
W przedmiarach instalacji wewnętrznych wod-kan, c.o. oraz przyłączy wod-kan i c.o. opisano, że obiekt jest 37 rodzinny, natomiast z projektu wynika, że jest 42 rodzinny.
Czy w tym przedmiarze uwzględniono przedmiary dla 37 czy 42 mieszkań? Dotyczy to wszystkich branż.ODPOWIEDŹ NR 10
Przedmiar jest wykonany dla budynku 42 - rodzinnego. Sformułowanie o budynku 37-rodzinnym należy traktować jako błąd pisarski.

PYTANIE NR 11
Czy mieszkania nr 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37, 42 mają być przystosowane dla osób niepełnosprawnych - dotyczy wszystkich branż?


ODPOWIEDŹ NR 11
Mieszkania 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37, 42 - należy przystosować dla osób niepełnosprawnych we wszystkich branżach.

PYTANIE NR 12
Wg przedmiaru przekrój rynien wynosi 150mm, a rur spustowych 100 i 110mm, natomiast wg rzutu dachu przekrój rynien wynosi 180mm, a rur spustowych 150mm oraz wg opisu technicznego przekrój rynien wynosi 160mm, a rur spustowych 110mm. Proszę o określenie średnic rynien i rur spustowych.


ODPOWIEDŹ NR 12
Przyjąć rynny min. 150 mm, rury spustowe min. 100 mm.

Malbork, 07-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 07.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Nie podano parametrów szkła w oknach. Czy przyjąć szkło zespolone 4/16/4 (k=1,1)?


ODPOWIEDŹ NR 1
Przyjąć zgodnie z: Opis Projekt architektury - tom II - strona 16.

PYTANIE NR 2
Proszę o określenie koloru stolarki okiennej i drzwiowej


ODPOWIEDŹ NR 2
Stolarka okienna i drzwiowa - kolor biały

Malbork, 07-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 07.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Prosimy o podanie kolorystyki dla stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej


ODPOWIEDŹ NR 1
Stolarka okienna i drzwiowa - kolor biały.

PYTANIE NR 2
Czy stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki. Jeżeli tak to prosimy o podanie która?


ODPOWIEDŹ NR 2
Cała stolarka okienna o prócz okien połaciowych ma być wyposażona w nawiewniki .Przyjąć nawiewniki okienne sterowane manualnie. Montaż w górnej części okna.

PYTANIE NR 3
Czy witryna W2 znajdująca się przy drzwiach zewnętrznych ma być wykonana z PCV, czy jako aluminiowa. Jeżeli aluminiowa to czy w profilu ciepłym, czy zimnym?


ODPOWIEDŹ NR 3
Witryna W2 - wykonać z aluminium w profilu ciepłym.

PYTANIE NR 4
Czy opis dotyczący windy znajdujący się w przedmiarze jest opisem wyczerpującym zagadnienie, czy też zamawiający posiada inne wymagania?


ODPOWIEDŹ NR 4
Dane techniczne windy przyjąć z przedmiaru.

PYTANIE NR 5
Czy okno O4 i witryna W1 ma być wykonana jako nieotwierana?


ODPOWIEDŹ NR 5
Okno O4 - środkowa sekcja okna uchylna. Witryna W1 - nieotwieralna.

PYTANIE NR 6
Jakiego rodzaju wymagania stawiane są wykładzinie?


ODPOWIEDŹ NR 6
Wykładzina rulonowa, PVC, np. GAMRAT, REKORD, o gr. min. 2 mm, przeznaczona do pomieszczeń mieszkalnych.

PYTANIE NR 7
W zestawieniu dokumentacji technicznej brak jest dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu. Prosimy o załączenie,


ODPOWIEDŹ NR 7
W dokumentacji elektronicznej umieszczono rysunki i opis projektu zagospodarowania - pliki:
opis urbanistyka.pdf, strona tyt urbanistyka.pdf, rysunki z.1 - do z.7.

PYTANIE NR 8
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ wykonawca ma nie dokonywać wyceny przyłącza c.o. i węzła c.o. i nie umieszczania tych elementów w harmonogramie


ODPOWIEDŹ NR 8
Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać przyłącza C.O. i węzła C.O. i nie należy umieszczać tych elementów w harmonogramie.

Malbork, 07-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 07.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Pozycja od nr 12.2 do nr 12.6 działu nr 12 p.n "Instalacje oswietleniowe w piwnicach i kl. schodowych, oprawy oświetleniowe": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów oprawy takich jak: typ oprawy, rodzaj oprawy, źródło oprawy, źródło światła, jej moc itp.


ODPOWIEDŹ NR 1
Oprawa żarowa, ip65, 1x60W
Oprawa żarowa E27. Podstawa oprawy wykonana z tworzywa sztucznego. Klosz opalizowany wykonany z policarbonatu (PC), oprawa o stopniu ochrony IP65, źródło światła E27 max 60W
Oprawa wyposażona w stalowe klipsy.

PYTANIE NR 2
Pozycja nr 13.8 działu nr 13 p.n "Instalacje w garażach": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów oprawy takich jak: typ oprawy, rodzaj oprawy, źródło oprawy, źródło światła, jej moc itp.


ODPOWIEDŹ NR 2
Oprawa świetlówkowa, IP65, 2x36W
Oprawa świetlówkowa 2x36W o podstawie z poliwęglanu PC. Klosz wykonany zpoliwęglanu PC odporny na uderzenia, wewnętrznie ryflowany. Klosz odporny na działanie promieniowania UV, odbłyśnik z blachy stalowej malowanej w kolorze białym, klipsy wzmocnione włóknem szklanym. Stopień ochrony IP65. Statecznik o trwałości 50000h, z ciepłym startem.

PYTANIE NR 3
Pozycja nr 14.23 działu nr 14 p.n "Instalacje odbiorcze w mieszkaniach": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów oprawy takich jak: typ oprawy, rodzaj oprawy, źródło oprawy, źródło światła, jej moc itp.


ODPOWIEDŹ NR 3
W mieszkaniach nie będą instalowane źródła światła na etapie budowy obiektu, instalacja odbędzie przez najemców poszczególnych lokali.

PYTANIE NR 4
Pozycja nr 15.10 działu nr 15 p.n "Budowa sieci oświetlenia ulicy - sieć kablowa": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów słupa oświetleniowego


ODPOWIEDŹ NR 4
Słupy stalowe ocynkowane, okrągłe o wysokości h=6m

PYTANIE NR 5
Pozycja nr 15.12 działu nr 15 p.n "Budowa sieci oświetlenia ulicy - sieć kablowa": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów oprawy takich jak: typ oprawy, rodzaj oprawy, źródło oprawy, źródło światła, jej moc itp.


ODPOWIEDŹ NR 5
Oprawa parkowa ze źródłem światła LED o mocy 44W
Oprawa o stopniu szczelności IP66, klasy ochronności II, odporności mechanicznej IK08, ze źródłem światła o barwie ciepłej 3000K.

Malbork, 31-07-2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowę budynku mieszkalnego "O" przy ul. Czerskiego w Malboku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

Termin rozpoczęcia budowy: wrzesień 2015r.

Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 31.10.2016r.
    Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest:
  1. Krzysztof Nosko.
  2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

ZP-01 / 2015 - budynek "O"

do dnia 18.08.2015r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.08.2015r. o godzinie 1015.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 195210-2015

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.O.doc
PROJEKTY O.rar
PRZEDMIAR ROBÓT O.rar
SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.rar


Malbork, 19-05-2015r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg nieograniczony na najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku nr 9 przy ulicy Rolniczej w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

cena brutto

4
15,60
196,80

Przetarg nieograniczony odbędzie się 26.05.2015r. (wtorek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1100


Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1045 wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zł.


Postąpienie 10 zł.


Wygrywający przetarg winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425
Malbork, 09-04-2015r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie czynnośći zastępstwa Inwestycyjnego dla budynku "O" przy ul. Michałowskiego wraz koordynacją uzbrojenia terenu wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych i Projektowych
"EL"
ul. Płk. Dąbka 94a, 82-300 Elbląg.

Malbork, 31-03-2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

" Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "O" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

Termin realizacji zamówienia: całkowite zakończenie i rozliczenie budynku (2015-2016).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 2 (sekretariat).

    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  1. Małgorzata Ostrowska,
  2. Krzysztof Nosko.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

"PRZETARG -ZP /IZ/2015 - zastępstwo inwestycyjne "

do dnia 09.04.2015r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.04.2015r.
o godzinie 1015.Malbork, 24-02-2015r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku


zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Mickiewicza 26:usytuowanie

pow. w m2

liczba pomieszczeń

parter
154,20
pięć pomieszczeń, WC, korytarz, niezależne wejście
3 piętro
58,02
trzy pomieszczenia, WC, korytarz

Zainteresownych prosimy o kontaktakt pod numerem telefonu
(055) 272-26-64 w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pozyskania lokali oraz umówienia się na obejrzenie.Archiwum - przetargi 2011-2014
Archiwum - przetargi 2010
Archiwum - przetargi 2009
Archiwum - przetargi 2008
Archiwum - przetargi 2007
Archiwum - przetargi 2006
Archiwum - przetargi 2005
Webmaster PRO-SYSTEM   ::   Design and copyright 2004 FiresNet - Tworzenie Stron WWW